1. Organizátor súťaže a prevádzkovateľ súťaže

Organizátorom súťaže je spoločnosť:
Obchodné meno: VAŠE ENERGIE s.r.o.
Sídlo: Mýtna 42, Bratislava 811 05
IČO: 54 598 991
DIČ: 21 217 471 88
DIČ DPH: SK 21 217 471 88
Registrácia: zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III. odd. Sro, vl č. 161268/B
(ďalej len „organizátor súťaže“).

Organizátor je zároveň zhotoviteľom fotovoltiky.

Prevádzkovateľ súťaže spracúva osobné údaje účastníkov v mene organizátora súťaže, v súlade s čl. 28 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len “Nariadenie”).


3. Podmienky účasti v súťaži

Účastník,
A) na stránke vaseenergie.sk/kontakt vyplní všetky údaje a do správy napíše SÚŤAŽ
B) na Facebookovej stránke Vaše Energie dá TO SA MI PÁČI a zdieľa príspevok so súťažou.

a ďalej spĺňa tieto podmienky:

- je občanom SR alebo má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky;
- vlastný rodinný dom, alebo firemné priestory, kam je možné fotovoltickú elektráreň nainštalovať, alebo výhru odovzdá určenej osobe, ktorá požiadavky spĺňa;
- súhlasí s ustanoveniami tohto štatútu;
- je plnoletý/á.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora súťaže a prevádzkovateľa súťaže, ako ani osoby týmto osobám blízke (v súlade s definíciou § 116 Občianskeho zákonníka – časť vety pred bodkočiarkou). Porušenie podmienok štatútu súťaže má za následok vylúčenie účastníka zo súťaže, stratu nároku na výhru. Zapojením sa do súťaže súťažiaci vyslovuje svoj súhlas s pravidlami súťaže a týmto štatútom.


4. Začiatok a ukončenie súťaže

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 01.02.2024 do 31.03.2024 do 23:59:59 hod.

Vážení klienti, priatelia a fanúšikovia našej spoločnosti VAŠE ENERGIE, oznamujeme vám, že z dôvodu zmeny názvu, ktorú sme boli nútení urobiť kvôli našej nedbalosti a krádeži firemného názvu, sme museli na dva týždne zastaviť našu mediálnu kampaň a predĺžiť súťaž o fotovoltickú elektráreň. Žrebovanie víťaza tejto súťaže sa uskutoční 30. apríla 2024 na televíznej stanici Markíza. Všetci súťažiaci zaregistrovaní do súťaže podľa platných podmienok od 1. februára 2024 do 31. marca 2024 budú zaradení do celkového žrebovania a nemusia sa znova registrovať pre súťaž na TV Markíza. Veríme, že táto zmena prinesie väčšiu transparentnosť našej súťaže a tešíme sa na vyžrebovanie víťaza, ktorý získa fotovoltickú elektráreň v hodnote 19 000 eur.


5. Miesto konania súťaže

Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.


6. Podmienky a priebeh súťaže

Účastník sa môže do súťaže zapojiť v období trvania súťaže, ktoré je uvedené v bode 4 tohto štatútu, prostredníctvom webovej stránky vaseenergie.sk a Facebooku VAŠE ENERGIE. Úlohou súťažiacich je vyplniť kontaktný formulár na stránke vaseenergie.sk/kontakt. Potom nájsť na facebooku stránku VAŠE ENERGIE, dať: To sa mi páči a zdieľať príspevok so súťažou.

Používanie viacerých Facebook účtov jedným súťažiacim je zakázané. Porušenie tohto ustanovenia môže viesť k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže. Prevádzkovateľ súťaže si vyhradzuje právo na vylúčenie súťažiaceho, ktorého odpoveď bude obsahovať vulgárne vyjadrenia, vyjadrenia poškodzujúce dobrú povesť organizátora súťaže alebo prevádzkovateľa súťaže alebo nebude zodpovedať dobrým mravom.
Do žrebovacej databázy bude zaradený každý súťažiaci len raz.
Súťaž bude ukončená dňa 31.03.2024 o 23:59:59. Žrebovanie prebehne online na Youtube, Facebook a Instagram v rámci živého vysielania 5.4.2024 o 18:00 hod., následne bude výherca pozvaný do firmy na prevzatie výhry. V prípade uzatvorenia zmluvy v priebehu súťaže, bude hodnota 19 000€ odpočítaná od ceny diela, maximálne do výšky podpísanej zmluvy o dielo.


7. Výhra, vyhlásenie výhercov a odovzdávanie výhry

Výhrou v súťaži je kompletne nainštalovaná a spustená fotovoltická elektráreň s týmito parametrami:

23 x panel LONGI 430-450 Wp
1 x menič Dražice IN.Hybrid Compact 10.0k-M
1 x IN.Compact Smartbox
1 x BMS Dražice Trinity B30mc
2 x Batéria Dražice Trinity B30s s celkovou kapacitou 6,2 kWh
1 x potrebný inštalačný materiál vrátane rozvádzačov
1 x vybavenie pripojenia do distribúcie
1 x revízia
1 x projekt
1 x montáž fotovoltiky na kľúč

Súčasťou tohto upovedomenia sú zároveň inštrukcie, akým spôsobom je možné si výhru uplatniť. Ak si výhercovia neuplatnia nárok na výhru v lehote stanovenej v upovedomení o výhre, vzdajú sa výhry, neudelia súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov, resp. nesplnia inú podmienku podľa tohto štatútu, strácajú týmto nárok na príslušnú výhru a nemajú nárok na náhradné plnenie. Ak nie je možné skontaktovať sa s výhercom a výherca neodpovie prevádzkovateľovi súťaže do 24 hodín od termínu, keď bol prvýkrát kontaktovaný prostredníctvom správy mu zaslanej, stráca nárok na výhru a výhru získava vyžrebovaný náhradník.

Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona.

Výhry, ktoré obdržia výhercovia, predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov výhry zo súťaže neprevyšujúcej výšku 350,- EUR sú od dane oslobodené. Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a organizátor súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom. Výhra v súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou.

Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe organizátor súťaže.


8. Spracúvanie osobných údajov

Účasťou v súťaži účastník súťaže v súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) udeľuje organizátorovi súťaže dobrovoľne svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: ak ide o výhercu, meno, priezvisko, adresa bydliska (ulica, číslo, PSČ, mesto/obec), e-mailová adresa, číslo telefónu/mobilného telefónu, fotografie, prípadne videa pri odovzdávaní výhry na účely účasti v súťaži, oznámenia výhercov a prevzatia a čerpania výhry, ďalej na zverejnenie údajov výhercu v rozsahu meno, fotografia a prípadne video jeho osoby pri odovzdávaní výhry na sociálnej sieti, prípadne na webe organizátora súťaže; každý účastník súťaže udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu informácií uvedených v jeho Facebookovom profile, týkajúcich sa jeho identifikačných údajov, fotografie uvedenej v profile ako aj informácií, ktoré má vo svojom profile nastavené ako verejné alebo dostupné okruhu osôb, v prípade zapojenia sa do súťaže.
Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám okrem sprostredkovateľa uvedeného v záhlaví štatútu (prevádzkovateľ súťaže) a nebudú prenášané do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Osobné údaje nebudú spracúvané prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania podľa čl. 22 Nariadenia GDPR. Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: Sprostredkovateľ, orgány verejnej moci, subjekty, ktorým poskytovanie osobných údajov vyplýva Usporiadateľovi zo zákona.
Odvolanie súhlasu:
Účastník má právo súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Právo kedykoľvek odvolať súhlas môže účastník uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: emailovou správou zaslanou na adresu sutaz@vaseenergie.sk, zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla organizátora súťaže s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom jeho doručenia organizátorovi súťaže. Odvolanie súhlasu udeleného na účely účasti v Súťaži má za následok vylúčenie účastníka zo Súťaže a stratu nároku na Výhru, ak sa odvolanie stane účinné ešte pred odovzdaním Výhry tomuto účastníkovi.
Práva dotknutých osôb:
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si organizátor súťaže súčasne dovoľuje upozorniť účastníkov na to, že poskytnutím osobných údajov organizátorovi súťaže nadobúda účastník postavenie dotknutej osoby, ktorá má najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na webe prevádzkovateľa: vaseenergie.sk/gdpr
v časti „Osobné údaje“. Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Usporiadateľ vyhovie oprávnenej žiadosti dotknutej osoby (účastníka) vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: sutaz@vaseenergie.sk
Prehlásenie o pravdivosti:
Účastník, ktorý poskytne svoje osobné údaje v súlade s pravidlami súťaže, zodpovedá za to, že ním poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Účastník potvrdzuje, že bol Usporiadateľom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli vopred pred ich získaním oznámené všetky informácie podľa čl. 13 Nariadenia GDPR. Usporiadateľ poučuje účastníkov, že poskytnutie požadovaných osobných údajov účastníkom je dobrovoľné.


9. Záverečné ustanovenia

Pravidlá tejto súťaže budú k dispozícii na požiadanie u prevádzkovateľa súťaže a na profile www.vaseenergie.sk/sutaz. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na skrátenie súťaže, jej prerušenie alebo zmenu pravidiel. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťaže oznámi prevádzkovateľ súťaže na profile www.vaseenergie.sk/sutaz. Ustanovenia tohto štatútu sa stávajú platnými a účinnými dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.vaseenergie.sk/sutaz.
Súťažiaci sa zaväzuje, že uvedie pravdivé údaje a bude postupovať v súlade s podmienkami uvedenými v tomto štatúte. Súťažiaci sa zaväzuje, že svojou účasťou v súťaži neporušil a ani neporuší všeobecne záväzné právne predpisy a ani podmienky uvedené v tomto štatúte.
Súťažiaci berie na vedomie, že pri využívaní webových stránok a serverov v súvislosti so súťažou sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/ alebo v rozpore s dobrými mravmi a nesmie uskutočňovať žiadne úkony, ktorými by bránil alebo sa snažil brániť v zúčastnení sa v súťaži ďalším súťažiacim, alebo ktorými by ohrozoval súťaž alebo by súťaž narúšal. Súťažiaci nesmie obťažovať ostatných súťažiacich.
Každý súťažiaci preberá zodpovednosť za používanie sociálnej siete Facebook a vyhlasuje a svojím súhlasom s týmto štatútom sa zaväzuje, že svojou účasťou v súťaži nebude porušovať všeobecne záväzné právne predpisy a podmienky súťaže. Túto zodpovednosť administrátor, majiteľ domény, prevádzkovateľ webhostingu, majiteľ servera, poskytovateľ pripojenia nepreberá. Každý súťažiaci sa zaväzuje, že nijakým spôsobom nebude poškodzovať ďalších súťažiacich alebo tretie osoby alebo porušovať podmienky uvedené v tomto štatúte.
V prípade porušenia tejto podmienky je organizátor súťaže oprávnený súťažiaceho zo súťaže vylúčiť. Súťažiaci sa zaväzuje, že svojím konaním nebude znevažovať, zosmiešňovať alebo akýmkoľvek spôsobom poškodzovať záujmy organizátora súťaže, jeho dobré meno a nesmie propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k organizátorovi súťaže.
V prípade porušenia tejto podmienky je organizátor súťaže oprávnený súťažiaceho zo súťaže vylúčiť. Každý súťažiaci v plnom rozsahu objektívne zodpovedá za úkony v súvislosti so súťažou alebo používaním sociálnej siete Facebook. Organizátor súťaže, prevádzkovateľ súťaže a ani prevádzkovateľ webovej stránky túto zodpovednosť nepreberajú a nezodpovedajú za žiadne uploady, filehostingy, sťahovanie alebo vkladanie akýchkoľvek odkazov. Súťažiaci berie na vedomie a súhlasí, že organizátor súťaže je oprávnený ustanovenia tohto štatútu kedykoľvek meniť alebo súťaž kedykoľvek zrušiť. V prípade, že dôjde k zmene štatútu, súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia štatútu.
Organizátor súťaže a prevádzkovateľ súťaže nie sú povinní o zmene pravidiel osobitne informovať súťažiacich, pretože aktuálne platná a účinná verzia je vždy zverejnená na internetovej stránke www.vaseenergie.sk/sutaz. Súťažiaci sa zaväzuje riadiť sa týmto štatútom, pokynmi organizátora súťaže a prevádzkovateľa súťaže a iných osôb podieľajúcich sa na súťaži; ich rozhodnutia budú vo všetkých ohľadoch týkajúcich sa súťaže konečné a záväzné pre všetkých súťažiacich.
Súťaž sa riadi výhradne štatútom, ktorý upravuje práva a povinnosti súťažiacich, ich zodpovednosť a jej pravidlá. Žiadny súťažiaci nemá nárok na výhru, pokiaľ nesúhlasí s týmto štatútom a nesplní povinnosti z neho vyplývajúce. Súťažiaci tiež nemá nárok na výhru, ak nesplnil podmienky súťaže. Právne vzťahy neupravené týmto štatútom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a súťažiaci sa zaväzujú sa im podrobiť. Organizátor súťaže, prevádzkovateľ súťaže a osoby uskutočňujúce činnosti pre súťaž nezodpovedajú za žiadne technické problémy alebo technické poruchy alebo za výhru, jej kvalitu alebo akosť alebo akékoľvek iné škody alebo chyby, ktoré vzniknú v súvislosti so súťažou alebo za akékoľvek hardvérové alebo softvérové chyby alebo chybné pripojenia na internet alebo za akékoľvek obmedzenia pripojenia na internet, server alebo za úplnú alebo čiastočnú nedostupnosť sociálnej siete Facebook z akéhokoľvek dôvodu alebo za preťaženie internetu alebo webovej stránky, alebo za nepovolený ľudský alebo iný zásah do postupu alebo procesu súťaže, a to najmä za nedovolené zasahovanie, hackovanie, krádež, vírusy, chyby, červy alebo za poškodenie alebo zrušenie akéhokoľvek aspektu súťaže a ani za žiadne výkony, ktoré neuskutočňujú alebo neprevádzkujú priamo sami.
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany súťažiacich a tiež právo na:
(i) prípadné vylúčenie súťažiaceho zo súťaže pre prípadné nesplnenie niektorej z nich,
(ii) (ii) nepriznanie nároku na výhru; a to aj v prípade, ak prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení účastníka za výhercu v súlade s týmito pravidlami); najneskôr však k momentu odovzdania/uplatnenia výhry.
Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platných právnych predpisov vymáhať súdnou cestou. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť pravidlá a podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne pravidlá vyhlasovania výhercov, dátum ukončenia súťaže, počet výhercov, ako aj druhy výhier. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže organizátor súťaže vhodným spôsobom zverejní. Za vhodné zverejnenie sa považuje najmä zverejnenie na stránke www.vaseenergie.sk/sutaz.